Visie
Op het Nicolaas leggen we een stevig fundament voor de toekomst van onze leerlingen: voor studie, loopbaan, leven. Een fundament van kennis, vaardigheden en houding waardoor onze leerlingen, ook nadat zij hun diploma hebben gehaald, kunnen blijven leren en groeien.

Wij willen onze leerlingen zó opleiden dat ze nu en later sterk in het leven staan. Dat vraagt om zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Wij helpen onze leerlingen om die kwaliteiten te ontwikkelen. Door ze een tweede kans te geven als ze fouten maken. Door ze van die fouten te laten leren. Door ze te helpen ontdekken wat ze willen en wat ze kunnen. Door ze te leren nadenken over zichzelf, inzicht te krijgen in hoe ze zich gedragen, hoe ze met anderen omgaan. Door erop te vertrouwen dat ze – waar nodig goed begeleid – eigen keuzes kunnen maken. Door duidelijke verwachtingen uit te spreken, resultaten vast te leggen, eisen te stellen en ze daaraan te houden.

Zelfstandigheid vraagt ook om een onafhankelijke, autonome geest. Wij leren onze leerlingen om weloverwogen hun eigen standpunt te bepalen en oplossingen te bedenken voor complexe problemen. Daarvoor bieden we hun een stevige basis aan kennis en (wetenschappelijke) inzichten. Tegelijk leren we hun daarbij vragen te stellen, kritisch na te denken én hun standpunt mondeling en schriftelijk overtuigend te verwoorden.

Zelfstandig is zeker niet hetzelfde als individueel of alleen. Juist in samenwerking leren leerlingen hun eigen kracht en zwakte kennen. Kunnen samenwerken is in onze maatschappij een steeds belangrijker vaardigheid, bepalend voor later succes. Wij laten onze leerlingen daarom samen leren van en samen werken aan betekenisvolle opdrachten.

Wij geloven in een samenleving waarin we elkaar helpen en respecteren. Dat geldt voor de kleine samenleving van klas of school en dat geldt voor de ‘grote’ internationale samenleving. Deze overtuiging vindt zijn wortels in de geschiedenis van de school. Een open katholieke school met respect voor religie in de brede zin. Van oudsher een echte Amsterdamse school waar leerlingen – hoe verschillend ook - welkom zijn en de kans krijgen een waardevol diploma te behalen. Wij doen ons best om iedereen zich thuis te laten voelen. We verwachten van elke leerling dat hij ons daarbij helpt. Bijvoorbeeld door oprechte aandacht voor medeleerlingen en docenten te tonen en niemand buiten te sluiten.

Op het Nicolaas geven we waarden en normen mee. Daar hoort ook bij: begrip voor waarden en normen die afwijken van de jouwe. We leren onze leerlingen over maatschappelijke problemen en laten hen er ‘in het echt’ kennis mee maken. Door gastlessen van vluchtelingen of door op bezoek te gaan bij eenzame ouderen in de wijk. Leerlingen leren veel over internationale ontwikkelingen en maken via e-mailprojecten, excursies, reizen en uitwisselingen kennis met mensen elders op de wereld.

Op het St. Nicolaaslyceum zijn leerlingen met een havo-, h/v- of vwo-advies uit heel Amsterdam en omstreken welkom. Voor alle leerlingen is er de mogelijkheid om al in de onderbouw een eigen keuze te maken: er zijn profielklassen op zowel havo/vwo- als vwo-niveau.

Op het Nicolaas is sinds jaar en dag veel aandacht voor sport en cultuur. Dat is zichtbaar in de profielklassen maar ook in het ‘reguliere’ curriculum. De komst van het tweetalig onderwijs sluit aan bij de al langer bestaande activiteiten op het gebied van internationalisering.

In de bovenbouw hebben leerlingen de mogelijkheid die lijn door te zetten: de school biedt de examenvakken BSM (bewegen, sport en management) en tekenen aan, evenals een verzwaard programma voor Engels dat voorbereidt op het behalen van een internationaal certificaat (Cambridge, IELTS). Ook voor Frans en Duits bestaat die mogelijkheid (Delf, Goethe) Voor alle talen geldt: doeltaal is voertaal.

ICT is op het Nicolaas geen doel maar middel. Dus zijn er voldoende laptops en pc’s en zetten we ICT-gestuurd onderwijs in waar dat een meerwaarde heeft. Leerlingen zijn digitaal vaardig en mediawijs. Ze hebben kennis van nieuwe technologieën, weten hoe ze die kunnen inzetten, wat de voordelen én de gevaren ervan zijn.