Ouders

Ouders en onze school
Goed contact met ouders staat bij ons hoog in het vaandel. Zo wordt elk jaar gestart met een informatieavond om de afdelingsleider, de mentor en het programma van dat jaar te leren kennen.

Download hier de ouderbrochure.

Jaarlijks organiseert het St. Nicolaaslyceum een aantal ouderavonden voor alle jaarlagen van havo en vwo. Elke avond heeft een eigen thema, bijvoorbeeld: de profielkeuze, de tweede fase, of het vervolgonderwijs. Verder zijn er zogenaamde tafeltjesavonden, waarop ouders de mogelijkheid hebben om persoonlijk te spreken met docenten en mentoren.Ouderparticipatie en ouderavonden
Ouders kunnen op alle niveaus meepraten op het Nicolaas. Met de ouderjaargroepen en de ouderraad spreken we regelmatig over de dagelijkse gang van zaken en het onderwijs op school. Op thema-avonden komen belangrijke zaken aan bod, zoals omgaan met alcohol en met social media. In 2015 zal het thema 'talentontwikkeling' zijn.

In de MR en de GMR praten ouders mee over het beleid van de school en in de raad van toezicht van onze overkoepelende stichting SVOAZ, zijn eveneens ouders vertegenwoordigd.

Ouders die mee willen praten in de verschillende geledingen, kunnen zich aanmelden voor de Ouderraad of als contactouder voor de ouderjaargroep op de eerste mentoravond of vóór het begin van het schooljaar via ouderraad@nicolaas.nl

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een adviesorgaan, bestaande uit docenten (4), leerlingen (2) en ouders (2). Zij adviseert de schoolleiding bij het besturen van de school in allerlei kwesties en stemt mee over belangrijke onderwerpen.

De MR vergadert vijf maal per jaar en de rol van de ouders is daarin heel belangrijk. Wat logisch is voor docenten en schoolleiding, hoeft voor meesturende ouders niet zo vanzelfsprekend te zijn. Door kritische vragen te stellen en mee te denken, helpen zij mee de school te verbeteren. De MR roept ouders op zich kandidaat te stellen wanneer er plaatsen vrijkomen. De leden worden gekozen via een algehele stemmingsronde door de eigen geleding.

Voor vragen over de MR kan contact worden opgenomen met mevrouw G. Keijner (gkeijner@nicolaas.nl).

Ouderraad
De Ouderraad bestaat uit tenminste zes ouders - bij voorkeur uit elke jaarlaag één - die vijf keer per jaar samen komen en met de schoolleiding een aantal jaarlaagoverstijgende kwesties bespreken. Ook komt er vanuit de ouderraad voeding voor nieuwe initiatieven. Daarnaast worden er actuele zaken en nieuwe initiatieven van de school besproken die een jaarlaagoverstijgende uitwerking hebben. De vergadering wordt voorgezeten door een OR-lid, de secretaris legt de vergadering vast in de notulen en er is een penningmeester die een begroting maakt en het eigen OR-budget bewaakt. De notulen zijn inzichtelijk via de ouder-inlogcode van deze site. Er wordt gewerkt met een huishoudelijk reglement en elk jaar worden speerpunten vastgelegd in een jaarplan. De ouderraad is betrokken bij informatieve avonden en open dagen, organiseert de thema-avonden en organiseert de ouderjaargroepbijeenkomsten. 

Voor vragen kunt u contact opnemen via: ouderraad@nicolaas.nl.

Ouderjaargroepen
De ouderjaargroepen zijn in het leven geroepen om met ouders te praten over actuele zaken die spelen in de klassen. Er is een directe lijn van ouders naar contactouders per klas die informatie en vragen verzamelen voor de vergadering. De ouderjaargoep is als volgt opgebouwd: uit elke klas melden zich jaarlijks twee contactouders aan. Zij vertegenwoordigen de klas in de ouderjaargroepbijeenkomsten. Er zijn jaarlijks vier ouderjaargroepbijeenkomsten en er is altijd een afdelingsleider van de desbetreffende jaarlaag aanwezig. Er is een jaarlaag voor de brugklassen, tweede klassen, derde klassen en de bovenbouw (4, 5) en eindexamenjaren (5 en 6). Aan de hand van de agenda kunnen jaarlagen in de bovenbouw anders verdeeld worden. Elke jaarlaag benoemt uit haar midden een voorzitter en een notulist. De eerste verzorgt de agenda; de tweede zorgt ervoor dat de notulen via de Ouderraad en afdelingsleiders op het webportaal komen.